Ogłoszenie

Zamawiający – Gmina – Miasto Płock – Gimnazjum nr 4 w Płocku ul. Miodowa 18

zaprasza  do składania ofert na realizację zamówienia o wartości poniżej 14000 Euro PN

Dozór, ochrona fizyczna i ochrona mienia (w tym za pomocą monitoringu) we wszystkie dni tygodnia wraz z odśnieżaniem w okresie zimowo-wiosenno-jesiennym.

Szczegółowe informacje dot. zamówienia zawiera:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 2015

Termin realizacji zamówienia – od dnia 1 stycznia 2015r do dnia 31 grudnia 2015r.

Do oferty należy załączyć:

  1. Formularz cenowy – załącznik nr  1 OFERTA CENOWA 2015
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6-m-cy przed upływem terminu składania ofert /w formie oryginału lub kserokopii  poświadczonej „za zgodnością z oryginałem” przez wykonawcę/,
  3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli reprezentacja nie wynika bezpośrednio z dokumentów wymienionych powyżej, /oryginał lub kopia poświadczona notarialnie/
  4. Wykaz usług (zgodnie wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia) wraz z referencjami.

 

Miejsce i termin składania ofert:

Gimnazjum nr 4 09-400 Płock ul. Miodowa 18 do dnia 12 grudnia 2014r. pokój nr 1 (sekretariat).

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest :

Arnold Krzysztof Denst – Dyrektor Gimnazjum nr 4 tel.(24)3671060 w godz. pracy szkoły.