• g4
 • 4
 • p1
 • koncert
 • boisko
 • b
 • b2
 • g4
 • 4
 • p1
 • koncert
 • boisko
 • b
 • b2

Zasady rekrutacji uczniów
do Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku w Płocku
w oparciu o Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 27 stycznia 2016 roku
w sprawie terminów rekrutacji oraz terminów składania dokumentów
do publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017
oraz § 39 i załącznik nr 5 Statutu Gimnazjum nr 4 w Płocku


Zasady przyjmowania uczniów do Gimnazjum nr 4 w Płocku

 1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmuje się uczniów według następujących zasad:

1) z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum,

2) na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum w przypadku, gdy Gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,

3) postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się biorąc pod uwagę następujące kryteria i sposób przyznawania punktów:

a) wynik sprawdzianu po szkole podstawowej przedstawiony w procentach z części pierwszej i części drugiej przemnożony przez 0,2 (maksymalnie 40 punktów),

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 punktów,

c) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej :

 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia – 13 punktów,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności wolontariatu – 2 punkty.

d) oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z trzech przedmiotów tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego

a) celujący – 8 punktów

b) bardzo dobry – 6 punktów

c) dobry – 2 punktów

e) ocena zachowania: wzorowe – 6 punktów, bardzo dobre – 5 punktów, dobre – 4 punkty,

f) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do danej szkoły – 1 punkt.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust.2 ustawy o systemie oświaty.

4) O przyjęciu kandydata do oddziału decydują następujące kryteria:

1) Do oddziału sportowego (piłka nożna w ramach Akademii Piłki Nożnej) przyjmuje się uczniów na podstawie:

a) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawienia danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 lat.

b) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału.

c) zaliczenia prób sprawności fizycznej przeprowadzonych w terminie zgodnym z Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty,

d) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej,

e) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria zawarte w punkcie 2.1.3 załącznika nr 5 do Statutu Gimnazjum nr 4 w Płocku.

2) Do oddziałów integracyjnych przyjmuje się na wniosek rodziców (opiekunów prawnych):

a)    dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

b)   dzieci pełnosprawne.

3) Do oddziałów z innowacjami pedagogicznymi przyjmowani będą uczniowie z najwyższą liczbą punktów i oceną zachowania minimum dobrą.

5) Składanie dokumentów (podań, świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego, dyplomów potwierdzających sukcesy w konkursach, zawodach sportowych) do gimnazjum przebiega wg terminów ustalonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

6) Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do gimnazjum na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego.

7) Przydziału uczniów do poszczególnych klas dokonuje powołana przez Dyrektora szkoły Szkolna Komisja Rekrutacyjna w minimalnej liczbie 2/3 pełnego składu Komisji.

8) Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata do klasy Gimnazjum podejmuje Dyrektor Szkoły. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie edukacyjnej, po zebraniu informacji dotyczących zainteresowania kandydatów ofertą oraz po dokonaniu naboru do klas pierwszych. Zasady naboru są wewnętrznym ustaleniem szkoły podanym do publicznej wiadomości.

9) Ponadto na umotywowaną prośbę rodziców, rozpatrywane są indywidualne, szczególne przypadki losowe lub zdrowotne.

10) Imienna lista uczniów klas I jest wywieszana zgodnie z terminem podanym w Zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 

 


 Terminy rekrutacji uczniów oraz tryb składania dokumentów:


Lp.

Harmonogram rekrutacji

Data

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 11.04 – 28.06.2016r

11.04.–10.05.2016r. (gimnazjum ogólnodostępne z odziałem sportowym)

2 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy sportowej 18.05.2016r. (środa)
g. 15.00 – boisko szkoły
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej do 31.05.2016 r.
do godz. 15.00
4 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, 2 zdjęcia do legitymacji szkolnej, kserokopię posiadanego orzeczenia lub opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej. 24-28.06.2016 r.
do godz. 15.00
5 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 30.06.2016 r.
do godz. 15.00
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 15.07.2016 r.
do godz. 15.00
7 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum 18-19.07.2016 r.
do godz. 15.00
8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21.07.2016 r.
do godz. 15.00

Zapisy do gimnazjum prowadzone będą za pośrednictwem rekrutacji elektronicznej na stronach:

 

https://gimnazja-plock.nabory.pl

http://ppo.zjoplock.pl


© 2014 Gimnazjum nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 roku w Płocku. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie : NETDATA.PL